VAKFIN AMACI 


a) Eğitim, bilim, sanat, sağlık ve kültürün her dalında kendisini geliştirmeye, yeteneklerini sergilemeye istekli gençlerimizin, özgürlükçü, çağdaş, yenilikçi bilim ve sanat anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip; evrensel düşünebilen, düşünce ve ifade özgürlüğü yanında, coğrafyamızın çok dilli ve çok kültürlü yapısını esas alan; etnik, dil, din, cinsiyet, kültür ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığı reddeden; bilimsel bilgiye dayanan, aydın bireyler olarak yetiştirilmelerine katkı sunmak,

 b) Ekonomik ve sosyal politikalar ile diğer tüm politika ve uygulamaların toplumsal etkilerini ölçmeye yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, toplum sağlığı ve huzuru ile refahını hedef alan olumsuz sonuçlara yönelik çözüm üretilebilecek yetenekleri, özellikle genç beyinleri yönlendirmek ve teşvik etmek,

 c) Gençlerimizin, gelişmiş sistemlerin eğitim araç ve bilgi teknolojilerini kullanarak alacakları eğitim-öğretimle eleştirel düşünebilen, özgür düşünceyi esas alarak bilgi ve çözüm üretebilen, girişimci özelliklere sahip ve insanın mutluluğunu hedef alan bireyler olarak yetişmelerine imkan ve zemin hazırlamak,

Vakfın amacını oluşturur.


Vizyon

Eğitim dili başta Kürtçe olmak üzere çok dilli, evrensel;

·         Özgürlükçü, demokratik, eleştirel yaklaşan, yaratıcı, sorgulayıcı, dayanışmacı, eşitlikçi, akademik etiği ve katılımcılığı gözeterek bir bilimsel ortam sağlayan;

·         Bölgenin doğal ve kültürel kaynaklarını ekolojik perspektifle yaşam kalitesini artırmak için kullanan;

·         Yeniliklere ve akademik işbirliklerine açık; evrensel bilimsel birikime katkı sağlayan;

·         Kürt dilini ve kültürünü bütün yaşam alanlarında önceleyerek geliştiren ve yerelden evrensele taşıyan;

·         Tüm bilimsel disiplinlerde eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde kullanılır hale gelmesini sağlayan bir üniversite olmak.


MEZOPOTAMYA EĞİTİM, BİLİM, SANAT, SAĞLIK VE KÜLTÜR VAKFI

(MEZOPOTAMYA VAKFI)

VAKIF SENEDİ

(TÜZÜK)

MADDE 1- VAKFIN ADI:

Vakfın Adı; Mezopotamya Eğitim, Bilim, Sanat, Sağlık ve Kültür Vakfı’dır. Vakıf, “Mezopotamya Vakfı” kısa adıyla da anılacaktır. Vakıf “Mezopotamya Vakfı” kısa adı ile de her tür hukuki işlem yapma hak ve yetkisine sahiptir.

 

MADDE 2 - VAKFIN MERKEZİ:

 

Vakfın merkezi Diyarbakır’dır. Vakıf; Mimar Sinan Cad. Aslan Apt. A Blok Kat:4 No:11 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde faaliyetlerini sürdürecektir. Vakıf, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydı ile merkezini ve adresini değiştirebilir, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

 

MADDE 3 - VAKFIN AMACI:

 

a)Eğitim, bilim, sanat, sağlık ve kültürün her dalında kendisini geliştirmeye, yeteneklerini sergilemeye istekli gençlerimizin, özgürlükçü, çağdaş, yenilikçi bilim ve sanat anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip; evrensel düşünebilen, düşünce ve ifade özgürlüğü yanında, coğrafyamızın çok dilli ve çok kültürlü yapısını esas alan; etnik, dil, din, cinsiyet, kültür ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığı reddeden; bilimsel bilgiye dayanan, aydın bireyler olarak yetiştirilmelerine katkı sunmak,

 

b)Ekonomik ve sosyal politikalar ile diğer tüm politika ve uygulamaların toplumsal etkilerini ölçmeye yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, toplum sağlığı ve huzuru ile refahını hedef alan olumsuz sonuçlara yönelik çözüm üretilebilecek yetenekleri, özellikle genç beyinleri yönlendirmek ve teşvik etmek,

 

c)Gençlerimizin, gelişmiş sistemlerin eğitim araç ve bilgi teknolojilerini kullanarak alacakları

 

eğitim-öğretimle eleştirel düşünebilen, özgür düşünceyi esas alarak bilgi ve çözüm üretebilen,

girişimci özelliklere sahip ve insanın mutluluğunu hedef alan bireyler olarak yetişmelerine

imkan ve zemin hazırlamak,

Vakfın amacını oluşturur.

 

Madde 4- VAKFIN AMACI DOĞRULTUSUNDA YAPACAĞI FAALİYETLER:

 

Vakıf, 3. maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek için;

 

 1. Eğitim, Bilim, Sanat, Sağlık, Spor ve Kültür alanına hitap eden veya faaliyet gösteren eğitim ve öğretim hizmetlerinde ideal kalite ve verimliliğe ulaşılmasına katkı sağlayacak kurumlar kurar, araştırma, inceleme, proje ve programlar yapar veya uzman kişi ve kuruluşlara yaptırır. Yine bu konular ile ilgili ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, seminer ve benzeri çalışmalar organize eder, yapılanlara katılır. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan araştırma, inceleme, proje, sempozyum ve panellerde sunulan ve vakfın amaçları kapsamına giren tüm bilimsel çalışmaları kitap olarak veya kendi çıkartacağı dergi, bülten gibi süreli veya süresiz yayın araçlarıyla yayınlayabilir. Yayınlanmaya karar verilen veya değer görülen çalışmalara ödül verebilir, başkalarını da bu tür ilmi araştırma ve çalışmalara teşvik eder.

 

 

1

 1. Her derecede eğitim ve öğretim hizmeti veren anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim ile mesleki eğitim veren orta öğretim okulları ve benzeri eğitim-öğretim kurumları kurar ve işletir; gençlere mesleki beceri kazandırmak ve donanımlı ara eleman olarak hayata daha çabuk atılmalarını sağlamak amacıyla tüm alanlarda dil ve mesleki eğitim kurumları ve kursları açar işletir; öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal alanda gelişimlerini sağlamak için kültür merkezleri kurar, işletir, kurulu olanlara iştirak edebilir.

 

 1. Vakıf tek başına veya başka vakıflarla işbirliği ve ortaklık oluşturarak her düzeyde ve alanda eğitim ve öğretim hizmeti veren üniversite ve yükseköğretim kurumları kurabilir.

 

 1. Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, kazanç amacı gütmeyen ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda belirli mesleklere yönelik yüksek nitelikli ara insan gücü yetiştirilmesi amacıyla yükseköğretim kurumu vasfında meslek yüksek okulları kurabilir.

 

 1. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurt, pansiyon, öğrenci evleri veya benzeri kurum ve kuruluşlar açar, işletebilir veya diğer kuruluşların benzer tesislerinde barınanlara nakdi yardım ve destekte bulunabilir.

 

 1. Ekonomi, siyaset, hukuk ve sosyal politikalar ile ilgili bilimsel araştırmalar yapar ve/veya yaptırabilir.

 

 1. Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olabilir, Yurt içinde ve dışında öğrenim gören, lisans veya yüksek lisans, doktora yapan kişiler ile uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül, teşvik ve benzeri nakdi, ayni yardım ve destek sağlayabilir.

 

 1. Ülkenin bilim, teknoloji, eğitim, kültür, hukuk, ekonomik ve sağlık düzeyini yükseltmek için gerekli gördüğü hallerde yurt içi ve yurt dışında araştırmalar, çalışmalar yapabilir ve bu alanlarla ilgili iş birliği oluşturabilir, ortak çalışmalar yapabilir, kurumlar kurabilir.

 

I)Vakıf, kültür ve sanat alanında enstitüler, konservatuarlar, destek- hazırlık okulları veya birimleri ile uygulama ve araştırma merkezleri kurabilir, müze, kütüphane, arşiv, dokümantasyon, bilgi bankası merkezleri kurar, işletir, kurulu olanlara iştirak edebilir; danışma ve araştırma komiteleri ve komisyon birimleri oluşturabilir; dergi, bülten, CD, DVD, film, gazete, kitap gibi her türlü yazılı ve görsel yayınlar yapar veya yaptırabilir.

 

Vakıf Yönetim Kurulu, yukarıda sayılan amaç doğrultusundaki faaliyetlerden, günün koşulları ve vakıf tüzel kişiliğinin maddi olanaklarına göre birine veya birkaçına öncelik verebilir.

 

MADDE 5 -VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ

 

VE İŞLEMLER:

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları

 

2

değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakfedenler Vakıf gelirlerinden hiçbir surette yararlanamazlar. Vakfın gelirleri 4721 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanılamaz.

 

Vakıf, kurduğu ve kendi işlettiği eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’unu yetenekli, ancak maddi imkândan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10’unu maddi imkânı olmayan hastalara tahsis eder. Gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi koşulu ile Vakıf amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer kurumlarla işbirliği yapabilir, karşılıklı parasal yardım, araç-gereç, eleman, bilgi desteği ve temini gibi her türlü yardımlaşmada bulunabilir.

 

MADDE 6 - VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

 

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 300.000,00 TL'dır.

 

MADDE 7- VAKFIN ORGANLARI:

 

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Kurucular Kurulu

 

 1. Mütevelli Heyet

 

 1. Yönetim Kurulu

 

 1. Denetim Kurulu

 

MADDE 8- KURUCULAR KURULU:

 

A-Kurucular Kurulu Oluşumu, Üyeliğin Sona ermesi ve Boşalan Üyeliğin doldurulması:

a)Kurucular Kurulu Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi;

Kurucular Kurulu, vakfın kurucuları, vakıf senedinin 21. maddesinde isimleri yer alan kurucular kurulu üyeleri ile vakfın kuruluşundan sonra kurucular kurulu üyeliğine seçilen/kabul edilen kişilerden oluşur. Kurucular Kurulu üye sayısı 100 kişiden az, 300 kişiden fazla olamaz.

 

b)Kurucular Kurulu Üyeliğinin Sona ermesi ve Boşalan Üyeliğin doldurulması; Kurucular Kurulu Üyeliği, ölüm, sağlık nedeni veya yargı kararlarıyla temyiz kudretini kaybetme veya istifa hallerinde sona erer.

 

Kurucular Kurulu, her hangi bir nedenle 100 kişinin altına düştüğü takdirde, üye sayısının 100 kişiye tamamlanması zorunludur. Ancak, Kurucular Kurulu istediği takdirde üye sayısını 300 kişiye kadar yükseltme hakkına sahiptir.

 

Boşalan üyeliklerin doldurulması; Mütevelli Heyet’in 2/3’ünün kabul oyu ile teklif edilen kişilerin, Kurucular Kurulu’ndan onay alması ile boşalan üyelikler doldurulur. c) Kurucular Kurulu Üye Sayısının Değiştirilmesi:

 

3

Kurucular Kurulu üye sayısını 300 kişiye kadar arttırılabilir veya azaltabilir. Üye sayısının değiştirilmesi; Mütevelli Heyet’in 2/3’ünün teklifi ve Kurucular Kurulu’nun onayı ile mümkündür.

 

B- Kurucular Kurulu Toplantı Usulü ve Yetkileri:

 

a)Kurucular Kurulu Toplantı Usulü ve Zamanı;

 

─Kurucular Kurulu, üç (3) yılda bir Mütevelli Heyet’in kararına istinaden, Mütevelli Heyeti Başkanının çağrısı ile olağan olarak toplanır. Olağan toplantılar, ilk toplantı tarihi esas alınarak, üç ay erken veya üç ay geç yapılabilir. Kurucular Kurulu, olağanüstü olarak da toplanabilir. Olağanüstü toplantı, Mütevelli Heyet’in 2/3 oranında çağrı kararı alması veya mevcut Kurucular Kurulu Üyelerinin en az 2/3’ünün yazılı olarak Mütevelli Heyet Başkanlığına olağanüstü toplantı talebinde bulunması halinde, Mütevelli Heyet Başkanı’nın doğrudan çağrısı ile yapılır.

 

─Kurucular Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılarında, Kurucular Kurulu’nun yetkili olduğu Mütevelli Heyet Üyesi seçimi, Kurucular Kurulu Üye sayısının değiştirilmesi ve Kurucular Kurulu Üyeliğine kabul konuları dışında bir konu görüşülemez.

 

─Mütevelli Heyet Başkanlığı’nca hazırlanacak toplantı gündemi, yeri ve saati ile ilk toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamazsa, ikinci toplantı en az 7 gün sonra toplantı yeri, tarihi ve saati bilgilerini içeren yazı elden imza karşılığı, elektronik posta, SMS veya taahhütlü mektupla toplantı gününden en az bir hafta önce üyelere bildirilir. Yukarıda belirtilen iletişim araçlarından herhangi biri ile yapılan duyuru, tebligat hükmündedir.

 

 • Kurucular Kurulu’nun ilk toplantı yeter sayısı fiilen mevcut üye sayısının, karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur. İlk toplantıda Kurucular Kurulu salt çoğunluğu hazır bulunmazsa, ikinci toplantı, üye sayısının 1/3 oranında bizzat veya temsilen hazır bulunması halinde yapılır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde Divan Başkanının bulunduğu tarafın kararı geçerlidir. Oylama şekli, aksi kararlaştırılmadıkça işari oylamadır, ancak, karar alınmak şartıyla kapalı oy yöntemi de kullanılabilir.

 • Kurucular Kurulu toplantılarına katılan üyelerin ad ve soyadlarının yer aldığı hazırun cetveli, katılanlara imzalatılarak, dosyasında muhafaza edilir.

─Kurucular Kurulu toplantılarında bir üye ancak bir üyeye vekâleten oy kullanabilir. ─Kurucular Kurulu toplantıları, üyelerin kendi içinden oluşturacağı bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşan divan tarafından yönetilir.

 

─Kurucular Kurulu Toplantı görüşmeleri ve kararları Başkanlık Divanının imzaladığı bir tutanağa bağlanır. Tutanakta yer alan Kararlar toplantı bitiminde Mütevelli Heyet Karar Defterine yazılarak Başkanlık Divanınca imzalanır. Toplantı tutanakları ise bir dosyada muhafaza edilir.

b)Kurucular Kurulu’nun Yetkileri: ─Mütevelli Heyet Üyelerini seçmek, -Kurucular Kurulu Üye sayısının değiştirilmesi,

 

─Kurucular Kurulu Üyeliğine teklif edilenleri, üyeliğe seçmek.

 

MADDE 9- MÜTEVELLİ HEYET:

 

A-Mütevelli Heyetin Oluşumu, Başkanlık Divanı ve Üyeliğin Sona Ermesi :

a)Mütevelli Heyet; Kurucular Kurulu’nun kendi içinden seçtiği 25 kişiden oluşur. Mütevelli Heyetin ilk oluşumundan sonra her 3 (üç) yılda bir Mütevelli Heyet Üyelerinin 1/5’ i, Kurucular Kurulu’nun tercih ve seçimi ile yenilenir. Mütevelli Heyet Üyeliğine seçilenler Kurucular Kurulunun talebi olduğu takdirde üyelikten ayrılacaklarına ilişkin bir dilekçeyi üyeliğe atanmadan önce mütevelli heyete sunacaktır. Mütevelli heyetinin değişecek 1/5 oranındaki üyelerinin belirlenmesinde öncelikle gönüllülük esas alınır. Ayrıca sağlık nedeni veya yargı kararlarıyla temyiz kudretini kaybetme veya istifa hallerinde de mütevelli heyet

 

4

üyeliği sona erer. Gönüllülerin hiç bulunmaması, sağlık nedenleri veya yargı kararları ile temyiz kudretini kaybetme, istifa gibi nedenlerle mütevelli heyetten çıkarılacak olan üyelerin sayısının 1/5’i bulunmaması hallerinde, yeteri kadar üye Mütevelli Heyetinin 2/3’ünün (17 üyenin) oyu ile belirlenir. Bu yöntemle de karar verilememesi halinde, gizli oylama yöntemi ile en çok oy alandan başlamak üzere yeteri kadar üyenin üyeliği sona erer.

 

b)Mütevelli Heyet’in ilk toplantısında üyeler arasından üç yıl süre ile bir Mütevelli Heyeti Başkanı, bir Başkan Yardımcısı ve bir sekreter seçimi yapılarak, başkanlık divanı oluşturulur. Her üç yılda bir Başkanlık Divanı seçimi yenilenir. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.

 

c)Mütevelli Heyet Üyeliği, ölüm, istifa, sağlık nedeni veya yargı kararlarıyla temyiz kudretini kaybetme veya süre bitmesi 1/5 üye yenilenmesi hallerinde sona erer. Ayrıca, mazeret bildirmeden ard arda 3 Mütevelli Heyet toplantısına katılmayanlar, istifa etmiş sayılır ve üyeliği hiç bir işlem ve ihtara gerek kalmadan, kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona eren kişilerin tekrar üyeliğe seçilmeleri mümkündür. Mütevelli Heyet üye sayısı 15 kişiye düşünceye kadar, üye seçimi zorunlu değildir. Ancak, Mütevelli Heyet toplantıları 10 kişiden az bir katılımla yapılamaz. Üye sayısı 15 veya daha altına düştüğünde, Kurucular Kurulu tarafından boşalan üyelikler doldurulur.

 

B- Mütevelli Heyet Toplantı Yöntemi:

 

a)Mütevelli Heyet olağan toplantıları, Yönetim Kurulunun belirlediği gündem ve zamanda, Mütevelli Heyet Başkanının çağrısıyla yapılır.

b)Mütevelli Heyet toplantıları, Mütevelli Heyet Başkanı başkanlığında, Başkanlık Divanınca yönetilir. Başkanın katılamadığı toplantıya, Başkan Yardımcısı başkanlık eder, böyle bir durumda, üyeler arasından bir kişi kâtipliğe seçilerek, Başkanlık Divanı üç kişiye tamamlanır. c)Daveti yapılmış Mütevelli Heyet Toplantısına, Mütevelli Heyet Başkanı ve Başkan Yardımcısı birlikte katılmadığı takdirde, Mütevelli Heyet üyeleri kendi içinden üç kişilik yeni bir divan seçer ve toplantı bu divan tarafından yönetilir. Ancak, böyle bir durumda seçilen divanın görev süresi, toplantının sona ermesi ile birlikte sona erer.

 

MADDE 10- MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI: Mütevelli Heyet, Başkanlık Divanı’nca yönetilen olağan, olağanüstü toplantılar yapar. Olağan toplantılar yılda 2 (iki) kez; İlki, her faaliyet dönemi başından yani Ocak ayından itibaren Nisan ayı sonuna kadar yapılacak olağan toplantıya ek olarak, İkincisi Ekim ayından Aralık ayı sonuna kadar yapılacak toplantıda bir sonraki dönem Vakıf Bütçesini görüşmek ve karara bağlamak ve Yönetim Kurulunun belirlediği diğer gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Mütevelli Heyet Başkanının çağrısı ile yapılır. Mütevelli Heyet, Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulunun doğrudan veya Denetim Kurulunun gerekçeli Mütevelli Heyet toplantı çağrı tutanağı ile veya en az 1/3 Mütevelli Heyet Üyesinin yazılı olarak Mütevelli Heyet Başkanlığına başvurusu üzerine olağan üstü de toplanabilir.

Toplantı gündemi, yeri ve saati ile ilk toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamazsa 2. toplantının en az 7 gün sonraki toplantı yeri, tarihi ve saati bilgilerini içeren yazı elden imza karşılığı, elektronik posta veya posta ile toplantı gününden en az bir hafta önce üyelere bildirilir.

 

Mütevelli Heyetin ilk toplantı yeter sayısı fiilen mevcut üye sayısının, karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur. İlk toplantıda Mütevelli Heyetin salt çoğunluğu hazır bulunmazsa, ikinci toplantı, en az 10 üyenin katılımıyla yapılır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. İkinci toplantı için şartlarda toplantıyı engelleyecek önemli bir değişiklik yoksa tekrar duyuru yapılması gerekmez.

 

 

5

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler ile kurucular kuruluna üye teklifi için toplantı ve karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

 

Mütevelli Heyet toplantılarına katılan üyelerin ad ve soyadlarının yer aldığı hazırun cetveli, katılanlara imzalatılarak, dosyasında muhafaza edilir.

Olağan üstü yapılan toplantılarda, sadece toplantı gerekçesine dayanan gündem görüşülür, gündem dışı başka konulara ilişkin teklif ve öneri getirilemez.

Mütevelli Heyet toplantılarında bir üye ancak bir üyeye vekâleten oy kullanabilir.

 

Mütevelli Heyet Toplantı görüşmeleri ve kararları Başkanlık Divanının imzaladığı bir tutanağa bağlanır. Tutanakta yer alan Kararlar toplantı bitiminde Mütevelli Heyet Karar Defterine yazılarak Başkanlık Divanınca imzalanır. Toplantı tutanakları ise bir dosyada muhafaza edilir.

 

MADDE 11- MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 

 1. Yönetim kurulunu seçmek,

 

 1. Denetim kurulunu seçmek,

 

 1. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

 2. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 3. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 4. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

 5. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

 

 1. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

 

 1. Kurucular Kurulu Üyeliğine teklif edilecek kişileri seçmek

 

MADDE 12- YÖNETİM KURULU:

 

A-Yönetim Kurulunun Oluşumu:

 

Vakıf yönetim kurulu, Mütevelli Heyet tarafından üç yıl görev yapmak üzere seçilecek yedi

 1. asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun Mütevelli Heyet veya Kurucular Kurulu üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu seçim sonrası yapacağı ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve muhasip üye seçimi ile görev taksimini yapar.

 

B- Yönetim Kurulu Toplantı Zamanı Ve Karar Nisabı:

 

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa, işler gerektirdiği takdirde daha sık olarak Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevini Başkan Yardımcısı yürütür.

 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak, başkan veya başkan yardımcısı olmadan yönetim kurulu toplantısı yapılamaz, yapılacak toplantı yok hükmündedir. Kararlara muhalefet eden üye muhalefet şerhini karar defterine yazdırabilir. Yönetim Kurulu kararları Noterce onanmış karar defterine yazılıp, toplantıda hazır bulunanlarca imzalanır.

 

 

 

 

6

İstifa, ölüm gibi haller dışında, makul mazereti olmaksızın art arda üç toplantıya katılmayan veya kanuni sebeplerle üye olma hakkını yitirenlerin Yönetim Kurulu Üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

Yönetim Kurulu üye sayısı 4 kişiye düşünceye kadar normal süresini seçim yapmadan tamamlayabilir. Ancak kalan 4 üye içerisinde başkan veya başkan yardımcısı unvanını taşıyan üye yoksa, mevcut Yönetim Kurulu acil olarak, Yönetim Kurulunun tamamının yeniden seçileceği seçimli olağan üstü Mütevelli Heyet toplantı çağrısı yapar.

Mevcut Yönetim Kurulunun daveti ve Yönetim Kurulu üyeleri seçimini içeren tek maddelik gündemle, Mütevelli Heyet en geç 30 gün içerisinde olağan üstü toplantı yaparak, üç yıl görev yapmak üzere 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Yönetim Kurulu üyeliğine tekrar seçilmede bir sınır yoktur.

 

MADDE 13-YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

Yönetim Kurulu, vakfın icra organı olarak;

a- Vakfı temsil ve ilzam eder.

 

b-Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için, gerek yasa ve gerek Vakıf senedi ile kendisine

verilen görevler çerçevesinde girişimlerde bulunur, yurtiçi ve yurt dışında benzer vakıf veya

diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaya, üye olmaya, şubeler, temsilcilikler açılmasına,

kapatılmasına, işletmeler ve ortaklıklar kurulmasına, kurulu olanlara katılmaya ve bunlardan

ayrılmaya karar verir veya gerekli gördüklerini Mütevelli Heyetin onayından sonra icra eder.

c- Vakfın gayesini gerçekleştirmeye yardımcı olacak her türlü tesis, şirket ve ortaklıkları

kurabilir, işletebilir, işlettirebilir veya kurulmuş ortaklıklara katılabilir ve bunlar nezdindeki

Vakıf temsilcilerini seçer. Vakıf amaçlarının, yönetiminin, malvarlığının, işletmelerinin,

eğitim kurumlarının, şubelerinin gerektirdiği her türlü faaliyet konularında karar alır ve

uygular.

d-Mütevelli Heyetin olağan ve olağan üstü toplantısı için gereken tüm hazırlıkları ve organizasyonları yaparak toplantının zamanında ve aksaksız yapılmasını sağlar.

e-Vakıf senedinde, ihtiyaç olduğu takdirde değişiklik tasarılarını hazırlayıp Mütevelli Heyetin onayını alır ve diğer gerekli işlemleri yürütür.

f-Vakfın sahip olduğu tüm mal varlığının en verimli bir biçimde kullanılması ve Vakfa gelir sağlanması ile ilgili her tür çalışmaları yapar, yaptırır.

g-Vakfın ve Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin, eğitim kurumlarının faaliyet raporlarını, bilânçolarını, gelir-gider tablolarını, kar/zarar cetvellerini ve tahmini bütçesini hazırlar ve Mütevelli Heyetin onayına sunar.

 

h- Vakfın amacında yer alan her türlü sosyal yardım, burs, ücretsiz kontenjan tahsisi, ödül ve benzeri faaliyetlerden, nitelikleri ve şartları belirlenecekler için yönetmelikler çıkarır ve uygular, gerekenleri Mütevelli Kurulun onayına sunduktan sonra uygular.

 

ı- Vakfın kurduğu veya kuracağı eğitim-öğretim kurumları, iktisadi işletme, şube ve benzeri kuruluşların çalışma esas ve usullerini belirleyecek yönetmelikler hazırlar, varsa ve gerekiyorsa ilgili mercilerin onayına sunar ve uygular.

 

i-Vakfın ve bağlı kuruluşların idari teşkilatlanma ve ihtiyaçlarına göre istihdam edileceklerin işe alınmaları, unvanlarının belirlenmesi, ücretleri, çalışma düzeni ve iş ilişkilerinin sona erdirilmesi gibi ilke ve esasları belirleyecek yönetmelikler hazırlar ve uygular, gerekli görülenleri Mütevelli Heyetin onayına sunar.

 

j-Vakfın amaç ve faaliyetleri için gayrimenkul alımını, satımını, rehinini veya ipoteğini ve hazine, belediyeler, vakıflar, bilumum kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi, arsa, veya bina tahsisinin kabul ve tesisini ve bütün gayrimenkuller üzerinde diğer ayni hakların kurulması işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır.

k-Vakfın leh veya aleyhinde açılacak davaları takip, Vakfın kuracağı iktisadi işletme, eğitim kurumları, kursları ve benzeri tüm işlerde kamu ve özel kurum - kuruluşları ile tüm ilgili

 

7

mercilerde Yönetim Kurulu adına hareket edecek ve işlemler yapacak kişi veya kişileri yetkilendirir veya öngördüğü sınırlar dahilinde vekalet verir.

 

l-Yönetim Kurulu, Vakfın iş ve işlemlerine yönelik tüm belgelerin düzenli bir arşiv sistemi içerisinde muhafaza edilmesini sağlar ve buna yönelik tedbirler alır, aldırır. m-Denetçilerin rahat çalışmalarını gerektiren ve denetime ilişkin belgelere kolayca ulaşılmasını sağlayacak her tür tedbiri alır, aldırır.

Öz olarak Yönetim Kurulu, yukarda sayılan görevlerinin yanı sıra Vakıf Senedi ve tüm ilgili mevzuatta belirtilen görev ve yetkilerini, Vakfın gelirleri ve malları üzerindeki tasarruf ve faaliyetlerini, hukuki işlemlerini Türk Medeni Kanunun 48 ve 49’ncu maddeleri ile 50’nci Maddesinde tanımlanan yetki ve sorumluluk sınırı içerisinde kullanma yetkisine sahiptir.

 

MADDE 14- VAKFIN TEMSİLİ:

 

Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, bu temsil yetkisini gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Yardımcısı eliyle de kullanabilir. Yönetim Kurulu, işin gerektirdiği durum ya da belli hal ve konular ile belirleyeceği esas ve usul dâhilinde kendi üyeleri veya çalışanlarını Vakfın faaliyetleriyle ilgili her tür konuda yetkilendirebilir veya verdiği yetkiyi alabilir. Vakfı borç ve taahhüt altına sokacak konularda, en az biri Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Yardımcısı olmak kaydıyla iki kişiye müşterek imza yetkisi verilebilir.

 

MADDE 15- DENETİM KURULU:

 

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun kararları ile iş ve işlemlerini denetleyerek, mevzuata ve Vakfın amaçları doğrultusunda hareket edilip edilmediği hakkında Mütevelli Heyete rapor etmek ve bilgi vermek için kurulmuş olan bir organdır.

 

Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetin kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçeceği 3(üç) üyeden oluşur. Kurulun görev süresi 3 (üç) yıldır.

Denetim Kurulu Üyelerine ücret verilip verilmeyeceği, verilecek ise miktarı Mütevelli Heyetçe belirlenir. Mütevelli Heyet bu yetkisini Yönetim kuruluna devir edebilir.

Denetim Kurulu, yürürlükteki mevzuata uygun olarak tüm faaliyetler ve gelir giderlerin usul ve kararlara uygunluğunu denetleyip, Mütevelli Heyete rapor eder. Periyodik olarak Vakıf hesaplarını inceleyebilir. Gerekli gördüğü uyarıları Yönetim Kuruluna iletir. Denetim Kurulu senelik raporunu olağan Mütevelli Heyete toplantısından en az 15 gün önce Mütevelli Heyetin onayına sunulmak üzere Yönetim Kuruluna iletir. Denetim Kurulu; yaptığı denetim sonucunda, Vakfı maddi açıdan önemli derecede etkileyecek hususları geçerli ve sağlam delillere dayanan belgeler ile tespit ettiği takdirde, bu durumu teklifi ile birlikte bir rapor veya tutanağa bağlayarak, olayın niteliğine göre imza karşılığı ya Yönetim Kuruluna, ya da doğrudan Mütevelli Heyet toplantı tarihinde Başkanlık Divanına veya gerektiği takdirde Denetim Makamı olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne iletir.

Denetim Kurulu, Vakfın mali çalışma dönemi olan 1 Ocak - 31 Aralık tarihi itibariyle denetim yapar ve rapor düzenler. Ancak, gerek gördüğü takdirde her zaman denetim yaparak, raporunu ilgili kurula iletebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

MADDE 16- HUZUR HAKKI:

 

Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

 

MADDE 17 -VAKFIN GELİRLERİ VE GELİRLERİNİ TAHSİS ŞEKLİ:

 

a-Vakfın Gelir Kaynakları;

 

-Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, temettü, gelir payı ve benzeri diğer gelirler,

 

-Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak her türlü ölüme bağlı ya da bağlı olmayan şartlı yada şartsız bağışlar ve haklar, (Yönetim Kurulu, uygun görmediği bağış ve hakları kabul etmeme ve uygun gördüğü hak ve bağışı da Vakfın yararına en uygun bir biçimde kabul etmeye yetkilidir)

-Vakfın organize edeceği gezi, gösteri, kermes, eğlence, sempozyum, panel ve benzeri etkinlikler ile yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri tüm yayınlardan elde edeceği gelirler,

 

-Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek veya salt gelir elde etmek için kuracağı iktisadi işletme, şirket, ortaklık ve iştirak faaliyetlerinden elde edeceği gelirlerden oluşur.

 

b-Gelirlerini Tahsis Şekli;

 

 • Vakfın bir faaliyet dönemi içerisinde elde ettiği brüt gelirlerinin en az (2/3) üçte ikisi amacı doğrultusunda, kalanı ise, vakfın idamesi ile yönetim giderlerine harcanır. Ancak, Vakfın amacını gerçekleştirmeye yönelik birkaç faaliyet dönemi gelirlerinden oluşan kaynakla gerçekleştirilebilecek proje/projelerinin olması halinde, gelirlerinin 2/3 ünü harcama zorunluluğu yoktur. Bu durumda, faaliyet dönemi içerisinde elde edilen (şartlı bağışlar hariç) gelirden, ihtiyaç duyulan miktar, öngörülen proje/projelerin gerçekleştirilmesi için oluşturulacak bir fon hesabında tutularak, hedeflenen projenin finansmanında değerlendirilebilir.

 

-Bir faaliyet döneminde elde edilen gelirin üçte ikisinin zorunlu sebeplerle amaç doğrultusunda harcanamaması halinde, harcanamayan kısım, müteakip faaliyet dönemine aktarılarak, o dönem içerisinde amaç doğrultusunda harcanır.

 

c-Gelirlerin ve Malların Tasarrufunda Temel İlke;

 

Vakfın mal varlığı ve gelirleri, Vakfın amacı ve amacını gerçekleştirmeye matuf faaliyetleri dışında harcanamaz, bağışçıları ve yönetim organlarında görev alan kişiler yararına kullandırılamaz.

 

MADDE 18- RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

 

Vakfın resmi senedinde değişiklik yapılması, senet değişikliğine ilişkin düzenlemelerin Vakıf Senedinin diğer hükümlerine uygun olmak şartıyla, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayından sonra, gerekli prosedürün yerine getirilmesiyle mümkündür.

 

MADDE 19- VAKFIN SONA ERMESİ:

 

Vakfın, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmesi imkânsız duruma geldiği veya başka sebepler doğduğu takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi, Mütevelli Heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) kararıyla, vakıf tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi için ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmasına karar verilebilir.

 

Vakfın dağılmasına karar verildiği takdirde, Vakfın sahip olduğu hakları ile tüm mal varlığı, Mütevelli Heyetinin onayladığı vakfın gayesine uygun vakıflardan birine devredilir.

 

 

9

MADDE 20- VAKIF KURUCULARI:

 

Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. Mehmet Selim ÖLÇER

 

 1. Mehmet Beşir YILMAZ

 

 1. Emine Filiz BEDİRHANOĞLU

 

 1. Mahmut TOĞRUL

 

 1. Mehmet DURSUN

 

 1. Mehmet Erkan AZİZOĞLU

 

 1. Mehmet KAYA

 

 1. Mehmet VURAL

 

 1. Mehmet Mesut ÖZTÜRK

 

 1. Özlem ANLI

 

 1. Ramazan TUNÇ

 

 1. Sedat YURTDAŞ

 

 1. Adnan Selçuk MIZRAKLI

 

 1. Semra AZİZOĞLU

 

 1. Yiğit Ali EKMEKÇİ

 

 1. Osman BAYDEMİR

 

MADDE 21- VAKIF KURUCULAR KURULU

 

Vakfın Kurucular Kurulu aşağıda isimleri yazılı kişilerden oluşmaktadır.

 

A. Kadir MASKAN

Ali KARAKAŞ

Abdullah AKENGİN

Alpaslan TUZCU

Abdullah ALTINTAŞ

Altan TAN

Abdullah DEMİRBAŞ

Amed Alan MARDİN

Abdullah KARATAY

Aslı ODMAN

Abdullah SESSİZ

Ayhan S. IŞIK

Abdurrahim AY

Ayşe AKBAŞ

Abdurrahman ÖNEN

Ayşe BABAN

Adem AVCIKIRAN

Ayşe CENGİZ

Ahmet CENGİZ

Ayşe MEŞE TANRIKULU

Ahmet GÖKSOY

Ayşegül DOĞAN

Ahmet GÜNEŞTEKİN

Azime KUTLAY

Ahmet KESKİN

Aziz KARAKAŞ

Ahmet KOÇ

Aziz YAŞAN

Ahmet ÖNAL

Bahar Şahin FIRAT

Ahmet TÜRK

Bahattin TAMAN

Ahmet YALINKAYA

Bahri ÇAKABEY

Ahmet YEMAN

Bakır İNANÇ

Ahmet YILDIRIM

Bekir AĞIRDIR

Akın BİRDAL

Beşir SANSÜR

Alev ER

Bircan TURAN

Ali Cenap AKTURAN

Burç BAYSAL

Ali Ferruh AKAY

Buşra ERSANLI

Ali İhsan PARLAK

Canip YILDIRIM

 

10

Cebrail Kısa

Gençay GÜRSOY

Celal AKTAŞ

Gülistan SARIBAŞ

Cemal MERCAN

Gülten KAYA

Cengiz ÇANDAR

Günay GÖKSU ÖZDOĞAN

CEVDET ŞANİOĞLU

Hacı ÇİFTÇİ

Cihan AKGÜL ÖZMEN

Hadi NEZİR

Çetin KOTAN

Hafit BALYEN

Çeto ÖZEL

Haluk EKİNCİ

Davut ÖKÜTÇÜ

Hamit SÜMER

Defne ASAL

Harun ERCAN

Deniz GÖKALP

Hasan GÜNEŞ

Doğan YILDIRIM

Hasan ŞEKER

Ecehan BALTA

Haşim HAŞİMİ

Ekrem BİLEK

Hikmet BOZÇALI

Emel KURMA

Hikmet BOZYEL

Emin BALTAŞ

Hikmet CAN

Emine Filiz BEDİRHANOĞLU

Hikmet TUNÇ

Emine MEŞE

Hüseyin BEKTAŞ

Emrullah CİN

Hüsnü ALTUN

Engin YEŞİL

Hüsnü ÖNDÜL

Ercan TAYINLAMAK

İbrahim ÇERİMLİ

Erdal BULĞAN

İbrahim GÜRBÜZ

Erol HANÇER

İhsan AY

Evin Eren

İlhan DİKEN

Eyüp BURÇ

İmam TAŞÇIER

Fahrettin ÇAĞDAŞ

İrfan AÇIKGÖZ

Fahri KARAKOYUNLU

İsa TEKİN

Fahri ÖLÇER

İsmail AYDIN

Faik BULUT

İsmail BEŞİKÇİ

Faruk BALIKÇI

İsmail ÇELİK

Faruk TÜRK

Jini GÜNEŞ

Fatma GÖK

Kadri YILDIRIM

Faysal BALABAN

Kasım ERGÜN

Fehim IŞIK

Kemal BÜLBÜL

Ferda CEMİLOĞLU

Kemal GÜVEN

Ferda ÖNEN

Kemal PARLAK

Ferhat KARATAŞ

Kemal YÜKSEL

Ferhat KENTEL

Kenan ÇELİK

Feride AKSU

Kutbettin ALTUN

Feridun ÇELİK

M. Hasan EKEN

Feridun YAZAR

M. Kasım FIRAT

Fikri KUTLAY

M.Emin AKTAR

Filiz İPEKYÜZ

M.Salih ÖZGÖKÇE

Füsun ÜSTEL

Mahmut ABDÜLSEMETOĞLU

Gafur TÜRKAY

Mahmut EKİNCİ

Gamze CİZRELİ

Mahmut İLHAN

 

11

Mahmut METİN

Murat YALÇIN

Mahmut ODABAŞI

Mustafa ASLAN

Mahmut ORTAKAYA

Mustafa ÇELİK

Mahmut TOĞRUL

Mustafa OKAY

Mashar ZÜMRÜT

Mustafa ÖZÇELİK

Maya ARAKON

Mustafa ÖZER

Mehmet Ali ADIGÜZEL

Mustafa YURTDAŞ

Mehmet Ali DENİZ

Müslüm COŞKUN

Mehmet AYDIN

Naci KUTLAY

Mehmet AYHAN

Naci SAPAN

Mehmet Beşir YILMAZ

Nadire MATER

Mehmet BOZYEL

Naif BEZWAN

Mehmet DEMİR

Nazan ÜSTÜNDAĞ

Mehmet DURSUN

Nazım EKİNCİ

Mehmet EKİNCİ

Nebahat AKKOÇ

Mehmet Emin EKMEN

Necdet ATALAY

Mehmet Erkan AZİZOĞLU

Necdet İPEKYÜZ

Mehmet GEMSİZ

Necmettin PİRİNÇÇİOĞLU

Mehmet KAYA

Nesrin UÇARLAR

Mehmet Nuri ÖZBEK

Nevin SOYUKAYA

Mehmet ÖZKAN

Nuran YILMAZ

Mehmet Selim ÖLÇER

Nurcan Baysal

Mehmet Sıddık KURUL

Nurcan KAYA

Mehmet Şerif CAMCI

Nurşen GÜRBOĞA

Mehmet Tahir GÖKDEMİR

Nükhet SİRMAN

Mehmet TAŞ

Oktay AY(Welat AY)

Mehmet TAYFUN

Onur HAMZAOĞLU

Mehmet VURAL

Osman BAYDEMİR

Mesut AZİZOĞLU

Osman KAVALA

Mesut BEŞTAŞ

Ömer LAÇİNER

Mesut ÖZTÜRK

Önder ATLI

Mesut YEĞEN

Özcan OĞURLU

Metin BAKKALCI

Özen TEKİN

Metin KILAVUZ

Özlem SEZGİN ANLI

Mıgırdıç MARGOSYAN

Raci BİLİCİ

Mihdi PERİNÇEK

Raif TÜRK

Mine DERİNCE

Ramazan DANIŞ

Mithat SANCAR

Ramazan TUNÇ

Muhammet GÖZÜTOK

Remzi ÖCAL

Muharrem ERBEY

Reşit CANTÜRK

Muhittin KARAÇAVUŞOĞLU

Rıdvan ŞEŞEN

Muhsin BİLAL

Ronayi ÖNEN

Murat BELGE

Ruşen ARSLAN

Murat KIZIL

S. Süreyya ÖNDER

Murat ORAK

Sabri Sami YILMAZ

Murat VAN ARDELAN

Sabri TEKİN

 

12

Salih KARADAĞ

Şerif DERİNCE

Sedat KAYA

Şeyhmus DİKEN

Sedat YURTDAŞ

Şis Yusuf BEREKATOĞLU

Selahattin CENGİZ

Şivan PERWER

Selahattin ÇOBAN

Şükrü GÜLER

Selahattin ESMER

Tahir ELÇİ

Selahattin KATAR

Talat İNANÇ

Selçuk MIZRAKLI

Tarık Ziya EKİNCİ

Sema KILIÇER

Turgut TARHANLI

Semra AZİZOĞLU

Uğur IŞIK

Serdar ONAT

Vahap COŞKUN

Sertaç BUCAK

Vedat ÖZÇELİK

Sevgi KAVAK

Veysi HİZAL

Sevtap YOKUŞ

Yakup GABRİEL

Seyfullah TEKİN

Yasin CEYLAN

Sharro İbrahim GARİP

Yaşar SARI

Sırrı SAKIK

Yavuz ÖNEN

Sidar GÜLEN

Yıldız CEMİLOĞLU

Songül CAN

Yıldız UÇAR

Suat BÜKÜN

Yılmaz ENSAROĞLU

Suat ÖNEN

Yiğit Ali EKMEKÇİ

Suzan SAMANCI

Yurdusev ÖZSÖKMENLER

Süleyman Kızıl

Yusuf KORKMAZ

Şebnem KORUR FİNCANCI

Yüksel AVŞAR

Şehmus ÖZMEN

Zeki EVLİYAOĞLU

Şemsa ÖZAR

Zeynep GAMBETTİ

Şemsettin KOÇ

Zozan UZUN

Şeref AKGÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

 

Geçici Madde 1- İlk Mütevelli Heyet toplantısına kadar geçici yönetim kurulu, aşağıda adları

yazılı asil ve yedek üyelerden oluşmaktadır.

Asil Üyeler:

 1. Mehmet Selim ÖLÇER

 

 1. Semra AZİZOĞLU

 

 1. Emine Filiz BEDİRHANOĞLU

 

 1. Mehmet KAYA

 

 1. Sedat YURTDAŞ

 

 1. Mehmet VURAL

 

 1. Mahmut TOĞRUL

 

 

Yedek Üyeler:

 

 1. Adnan Selçuk MIZRAKLI

 

 1. Mehmet Erkan AZİZOĞLU

 

 1. Mehmet DURSUN

 

 1. Mehmet Mesut ÖZTÜRK

 

 1. Mehmet Beşir YILMAZ

 

 1. Özlem ANLI

 

 1. Ramazan TUNÇ

 

 

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde Kurucular Kurulu’nu toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

 

Geçici Madde 2- Kurucular Kurulu, Vakfın tüzel kişilik kazanmasından itibaren iki ay içerisinde yapacağı ilk toplantı ile 25 kişiden oluşan Mütevelli Heyet’i seçer. Mütevelli Heyet seçildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilk toplantısını yaparak, Mütevelli Heyet Başkanlık Divanı ile Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçer.

 

Geçici Madde 3- İş bu Vakıf Resmi Senedinin yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde tescili için dava açmaya ve takibe, tescil işlemleri sürecinde gerekmesi halinde Vakıf Resmi Senedi değişiklik veya düzeltme işlemlerini yaptırmaya Sedat YURTDAŞ yetkili kılınmıştır.